சிந்தனை

என்னால் முடியும்! விவேகானந்தர்…

“எப்போதும் நான் எதையும் சாதிக்க வல்லவன், என்னால் முடியும் என்று சொல். நீ உறுதியுடன் இருந்தால் பாம்பின் விஷம்கூட சக்தி அற்றதாகிவிடும்” – விவேகானந்தர்.

Comment here